Amortera.se

A

Amortering
En delbetalning på ett lån som minskar skulden.

B

Betalningsplan
En schema över planerade betalningar för att betala av en skuld.

C

Cap
En gräns för hur mycket räntan på ett lån kan stiga under en viss period.

D

Delbetalning
En betalning som är en del av en serie avbetalningar på en skuld.

E

Effektiv ränta
Den totala kostnaden för ett lån, inklusive ränta och avgifter, uttryckt som en årlig procentsats.

F

Fast ränta
En ränteform där räntesatsen är fast under hela eller delar av låneperioden.

G

Garanti
En säkerhet som ges för att säkerställa att ett lån återbetalas.

H

Hypotekslån
Ett lån som är säkrat med fast egendom som säkerhet.

I

Inflation
En ökning av den allmänna prisnivån på varor och tjänster över tid.

J

Jämkning
Justering av skatt för att undvika kvarskatt eller överskjutande skatt vid årets slut.

K

Kapital
Det ursprungliga beloppet som lånas ut eller investeras.

L

Lånebelopp
Det totala belopp som lånas från en långivare.

M

Marknadsränta
Den ränta som bestäms av utbud och efterfrågan på kreditmarknaden.

N

Nominell ränta
Den grundläggande räntan på ett lån utan hänsyn till inflation eller andra avgifter.

O

Obligation
Ett räntebärande skuldebrev som utfärdas av företag eller staten för att låna pengar.

P

Prognos
En uppskattning av framtida ekonomiska händelser eller utvecklingar.

Q

Quick ratio
Ett mått på ett företags förmåga att betala kortfristiga skulder med dess mest likvida tillgångar.

R

Ränta
Kostnaden för att låna pengar, uttryckt som en procentandel av lånebeloppet.

S

Skuldkvot
Förhållandet mellan en individs totala skulder och dennes inkomst.

T

Teckningsoption
En rättighet att köpa aktier i ett företag till ett förutbestämt pris vid en framtida tidpunkt.

U

Utdelning
En del av ett företags vinst som betalas ut till aktieägarna.

V

Valutakurs
Priset på en valuta i förhållande till en annan valuta.

W

Warrant
Ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa aktier till ett specifikt pris före ett visst datum.

X

X-kvot
Förhållandet mellan företagets rörelsekapital och dess totala tillgångar.

Y

Yield
Avkastningen på en investering, uttryckt som en procentandel av det investerade beloppet.

Z

Zonindelning
Indelning av mark i olika zoner för specifika ändamål såsom bostäder, kommersiellt eller industriellt bruk.

Å

Återbetalning
Återbetalning av ett lån inklusive ränta och eventuella avgifter.

Ä

Ägarandel
Den del av ett företag som ägs av en individ eller en grupp.

Ö

Överskuldsättning
När en individ eller ett företag har mer skuld än de kan hantera eller betala tillbaka.